Welkom op de website van hsv 't Bliekske Horst a/d Maas

 • Actueel

  Informatie voor alle leden van de HSV’en in Horst a.d. Maas.

  Geacht Lid,

  Wij, het Bestuur van HSV ’t Bliekske, willen u graag op de hoogte brengen van een lopend proces in de samenwerking tussen de hengelsportverenigingen in Horst aan de Maas en de gemeente Horst aan de Maas.

  De gemeente is reeds enkele jaren bezig om het onderhoud/beheer van sportaccommodaties in de gemeente te “vereenvoudigen”. Dit geldt dus ook voor ons als huurders van visvijvers.

  In 2013 is een eerste bijeenkomst geweest met de gemeente en onze verenigingen. Na enkele overleggen resulteerde dit in een werkgroep, bestaande uit enkele afgevaardigden vanuit de hengelsportverenigingen,  ondersteund door Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg. Middels regelmatig overleg met de gemeente, zowel op ambtelijk  als bestuurlijk niveau, werd duidelijk wat de wensen van de gemeente zijn en welke consequenties dit voor de verenigingen kan hebben. De gemeente noemt dit een ‘privatisering’ slag, waarbij zij wenst dat de verenigingen verantwoordelijk worden voor het onderhoud van haar eigen visvijvers. Daarbij stelt het gemeentelijke beleid dat (kleine) verenigingen zoveel mogelijk fuseren en wenst dat er ook binnen de sportvisserij een verder gaande samenwerking tot stand komt tussen alle hengelsportverenigingen van Horst, uitmondend in een fusie. Dus één vereniging in de vorm van een stichting of vereniging. De gemeente wil een regeling treffen met de verenigingen waarbij het nu bestaande achterstallig onderhoud en het toekomstig onderhoud is geregeld.

  Door de werkgroep is in samenwerking met de gemeente  per visvijver een inventarisatie gemaakt van het achterstallig onderhoud en het reguliere jaarlijkse onderhoud. Vervolgens is er een onderhoudsbegroting opgesteld voor het reguliere klein en groot onderhoud en het wegwerken van het achterstallige onderhoud.. De geproduceerde stukken zijn door alle verenigingen gecontroleerd en goedgekeurd.

  Aangezien het geheel nu in een fase van besluitvorming komt, waarbij een standpunt zal worden ingenomen door zowel het College van Burgemeester en Wethouders, alsmede aansluitend door de Gemeenteraad van Horst aan de Maas, moeten ook alle verenigingen met het nu bijna bereikte resultaat instemmen.

  Naast het samenwerkingsproces gaat het zowel voor de gemeente als voor de hengelsportverenigingen om veel geld. De gemeente wil het achterstallige onderhoud aan de visvijvers wegwerken en is bereid eenmalig € 50.000,--  beschikbaar te stellen. Daarnaast kunnen de samenwerkende verenigingen een jaarlijks onderhoudsbudget tegemoet zien van structureel € 25.000,--.  Uitgangspunt daarbij is dat er voor de gemeente één aanspreekpunt komt in de vorm van bijvoorbeeld een beheerstichting. Dit structurele onderhoudsbudget kan nog worden verhoogd  indien de verenigingen besluiten tot  het oprichting van één overkoepelende vereniging.

    Deze financiële middelen biedt de hengelsport een mooie kans tot het vormen van  de mooiste hengelsportvereniging van Noord-Limburg, met vele typen visvijvers, het beter kunnen inzetten van bestuurders en vrijwilligers en, last but not least, een aantrekkelijk onderhoudsbudget. De verenigingen gaan er daarbij vanuit dat hierdoor meer vissers aan de waterkant kunnen komen.

  Indien de verenigingen niet akkoord gaan met het  voorstel,  dan trekt de gemeente zich geheel terug met alle mogelijke consequenties van dien. Gezien de kansen die geboden worden en het samenwerkingsproces waarin we nu zitten, vinden wij als bestuur  dit niet wenselijk.

  Het bestuur van HSV ‘t Bliekske is dan ook voornemens om in te stemmen met het door de gemeente gedane aanbod. Natuurlijk zullen er door de werkgroep nog een aantal punten verder uit onderhandeld dienen te worden.

  Mocht u er bezwaar tegen maken dat wij als bestuur verder gaan  in deze ontwikkeling of mocht u nog vragen hebben laat het dan per mail of telefonisch even weten aan onze  waarnemend voorzitter Wim van der Coelen. Mailadres: hsv het bliekske [info@hsvhetbliekske.nl]  of  (  0630218373.

  Indien wij geen reactie van u ontvangen, gaan we ervan uit dat u akkoord bent  met het door het  bestuur ingenomen standpunt.

  Na de zomervakantie ( waarschijnlijk eind september)  zullen we u over  de verdere ontwikkelingen informeren.

  Wij rekenen op uw aller medewerking.

  Met vriendelijke groeten,

  Bestuur HSV ‘t Bliekske