Dinsdag 19 februari is de jaarvergadering van hsv het Bliekske

 • mededelingen

  Notulen jaarvergadering 2018 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  

  1. OPENING :

  Aanwezig d.d.  20 Februari 2018   37 leden en bestuursleden. Waarnemend voorzitter Wim v/d Coelen opent de vergadering en heet allen welkom. Voorzitter memoreert het afgelopen jaar en vraagt de vergadering om 1 min stilte in acht te nemen voor onze overleden leden , in het bijzonder gedenken we onze oud-voorzitter en kar-trekker Wim Opbroek die op 23 januari jl. plotseling is overleden en Lenie Kuijpers van Kuijpers Hengelsport uit Ittervoort.

  1. AFMELDING : Frank Ramakers, Piet Driessen , P.Prasing, Lei van Ooijen, Roel van Daal, Jan Basten, Jan Verweij, Peter Scheres, Bear van Daal, Theo Hauser, John van Gulik.
  2. NOTULEN JAARVERGADERING  2017. ( Wim van der Coelen) De notulen 2017 zoals iedereen kon lezen hebben geruime tijd ook ter inzage gestaan op onze website. Zoals inhoudelijk ,als tekstueel waren er geen op of aanmerkingen. Unaniem werden de notulen goedgekeurd en ondertekend door het aanwezige bestuur.

  4.0  FIANCEEL OVERZICHT EN PROGNOSES. (  Penningmeester Frans Heetkamp) Frans bespreekt `t financieel overzicht met de aanwezige leden via het grote tv scherm. Frans zijn uitleg was helder en duidelijk zowel bij de inkomsten en uitgave. Zo sprong er ook in 2017 een positief saldo uit het geheel, zodat we 2018 weer positief tegemoet kunnen zien. Hierna neemt Frans de begroting voor 2018 door en deze word door de vergadering goed ontvangen, met verder geen vragen.                               

  4.1 KASCONTROLE. De kascontrole-groep uit monde van Niels Bartsch doet verslag van de controle avond. Hieruit blijkt dat de controle door de kascontrole leden de financiële zaken bij onze penningmeester weer eens goed zijn omgespit. Ze spraken hun waardering uit voor het vele werk wat hierin zit, en gaven aan dat onze penningmeester zijn zaken weer goed op orde had voor `t boekjaar 2017, voorzitter spreekt namens de leden hiervoor dank uit.

  1. Overzicht diverse commissies .

  5.1 Wedstrijd commissie . ( Wim van der Coelen )

  Ook 2017 was voor de vaste stokvissers een goed hengelsport jaar. De Schrokker van 2017 werd Piet Lintermans. De meeste vis in 1 wedstrijd in 2017 werd gevangen door Piet tijdens de paaswedstrijd t.w. 14379 gr. 2e werd Theo Hauser met 901 gr, de rest van de deelnemers moesten loten voor de prijs want er werd verder niets gevangen. Kermis wedstrijd Horst, 1e Jan Verweij 2374  gr.,  2e Wim van der Coelen 539 gr., 3 John van Gulik 242 gr., en voor de rest was het loten om de lekkere vlaaien, er werd wederom niets gevangen. Koning werd Wim v/d Coelen met 8 punten en 11463 gr., 2e met 12 punten en 16295 gr. werd John van Gulik., 3e Ruud van de Burgt 12 punten en 6114 gr., 4e Piet Lintermans 5221 gr 13 punten.   Kermis Wedstrijd America, 1e Theo Hauser 4846 gr.,2e Jan Verweij 3022 gr.,3e Wim van der Coelen 2500 gr., 4e John van Gulik 2475 gr.. MKK, 1e Piet Lintermans met 6 punten en 12930 gr.,2e Theo Hauser 8 punten en 14965 gr.,3e Lambert van de Hoogenhof 11 punten en 8431 gr.,4e John van Gulik 13 punten en 7781 gr.. Cath-Up cup werd gewonnen door Chris Roeffen uit Grubbenvorst, 2e Johan van Haren, 3e Toon van Mill,4e Twan Verhaegh.  Afsluitwedstrijd 2017, 1e Alfons Hauser 3434 gr.,2e Marcel Kleuskens 2364 gr., 3e Ger Smedts 1935 gr.,4e  Jan Verwey 1757 gr.. Wintercompetitie 2017, 1e John van John van Gulik 26086 gram. 2e Ton Schurink 14357 gr., 3e Marcel Kleuskens 11983 gr., 4e Wim Opbroek  11245 gr.   Alle andere wedstrijden zijn te bekijken op de uitslagenlijst op onze website van H.s.v `t Bliekske 2017.   Er werd op 23 november ook een gezamenlijke wedstrijdvergadering belegd, de hieruit voortvloeiende afspraken worden in 2018 ten uitvoer gebracht, de wedstrijdcommissie die jarenlang de kar getrokken heeft neemt afscheid nadat er binnen de wedstrijdvissers wat onenigheid is ontstaan, en dragen het stokje over aan de nieuwe man Piet Lintermans die aangegeven heeft, het wel te willen proberen. Tijdens de jaarvergadering word het materieel van de wedstrijdcommissie overgedragen, en word Jan van Helden nogmaals bedankt voor zijn tomeloze inzet als wedstrijdcommissaris  in de afgelopen jaren.

  5.2 Jeugdcommissie ( Edwin Valk) .

  Er deden dit jaar div. jeugdleden mee aan de jeugdkoning en vissen for kids, ook werd er meegedaan aan de Nrd-Limburg jeugd-cup op de vijvers Sevenum, Horst en Lomm. Tevens gingen er 2 deelnemers naar het Limburgs kampioenschap op de vijver in Posterholt en het kanaal Wessem- Nederweert . Hier kwalificeerde Joep Cox zich met een geweldige 1e plaats voor het NK. Als Stef Driessen de eerste wedstrijd ook mee had kunnen doen had hij zich zeker ook geplaatst, gezien het resultaat van de tweede wedstrijd.  Joep  Cox werd in Giethoorn bij het NK uiteindelijk 13e. Ook werd er in 2017 de koppelwedstrijd karper Vader zo Zoon gevist op de roeivijver aantal koppels 7,winnaars werden 2x Jocko en Sven met een totaal gewicht van ongeveer 32,5 kilo.  De Jan van Helden Cup 2017 gevist op de Brommer met 15 deelnemers werd gewonnen door Daphne Janssen uit Sevenum. Ook zijn nog  enkele vakantie  wedstrijden voor de jeugd georganiseerd op de Brommér . Voor 2018 hebben Edwin en Joep nog div. nieuwe wedstrijden voor de jeugd op stapel staan, waar onder een aantal jeugd koppelwedstrijden.

  5.3 Water en visstand, beheercommissie werkzaamheden visvijvers , (Norbert van Rens)

  De waterkwaliteit tijdens de bemonsteringen waren het gehele jaar goed te noemen, afwijkingen waren er weinig ,ook het water van de Brommér zeker door het warme weer, en de lage waterstand waren goed, er was zulke lage waterstand dat gevreesd moest worden, voor vissterfte.  Alles is uiteindelijk goed gekomen. De Blauwalg in de recreatieplas was dit jaar  gelukkig niet aanwezig, mede door het rondpompen van `t water in de roeivijver. Het voor voer verbod blijft gewoon van kracht in 2017 – 2018. Wel zouden de karper vissers eens moeten nadenken, of het voeren met hondenbrokken wel goed is voor de karper ?.Onderhoud visvijver, nu de gemeente Horst aan de Maas in 2017 de onderhoud kosten van de visvijvers via een opgerichte stichting heeft neergelegd bij onze vereniging, en hiervoor  gelden heeft  beschikbaar gesteld zal het bestuur zal zich gaan beraden of wij het onderhoud door derden laten uitvoeren of zelf terhand gaan nemen. Voor deze gelden zal een extra onderhoudspot worden gemaakt. Ook zijn er de nodige vis uitgezet, de nieuwe vis voor 2018 is ook alweer besteld.

  5.4  Karper-vissen Math Geurts.

  Math geeft aan dat er bij de karper-groep ook weer beperkte visuitzet van “korte karpers” besproken is. Hun beleid hierin is dan ook wat bij gesteld. Sander Falize geeft hierover nog enige uitleg. Hij zit samen met Clim in de karper werkgroep die ook deelnemen aan de bestuursvergaderingen. Met Math samen hebben hun ook het idee opgepakt om een plan te maken om de karpers te gaan chippen, het moderne visstand beheer voor de toekomst, Clim is hiervoor het aanspreekpunt, en Math gaat hierover de gesprekken aan met Sportvisserij Limburg. Wat de vangsten betrof in 2017 was het tevreden antwoord ,veel en groot.  De gehouden Fliep Clinic was met 45 deelnemers een geweldig succes en zal in 2018 zijn vervolg weer krijgen. Tevens maakte Math bekend aan de karper-vissers dat ze in 2018 wederom kunnen nachtvissen ,alleen op de recreatieplas. Wel  zal er weer een speciale nachtvergunning moeten worden aangevraagd, bij de ledenadministratie van `t Bliekske, tegen een vergoeding van 20 euro, de voorwaarde van 2 jaar lid zijn is nog steeds van kracht. De fotoprijs, wie vangt de mooiste vis, in 2017, werd gewonnen door Sven van de Pasch met zijn gevangen karper tijdens de vader en zoon wedstrijd. Diepeling : Math Geurts is in gesprek met Sportvisserij Limburg, wat de karper vissersgroep van `t Bliekske kan betekenen bij de herinrichting van de Diepeling, hierdoor is er al voor te beginnen een mooie actuele  nieuwe vergunning ontstaan. Norbert van Rens deelde deze vergunning voor 2018 uit aan de karper-vissers , zodat iedereen die hier interesse in heeft, er weer met plezier en vergunning naar toe kan. Sander geeft nog wat informatie over de opstapel staande jubileum koppel, en er komen nog een aantal voorstellen uit de vergadering die hij mee zal nemen.                                                                                                                                                                            

  5.5 Controle ( Wim van der Coelen)

  De controle aan ons viswaters op documenten is dit jaar weer intensief geweest, de controleurs hebben de meeste controles uitgeoefend op onze viswaters, overdag en in de avonduren. Door deze aanpak in 2016 en 2017 zijn er veel dagvergunningen extra verkocht, maar ook nieuwe lidmaatschappen. Er werden weinig zwartvissers aangetroffen. Controle in de nachtelijke uren zal ten allertijden met twee personen uitgevoerd worden. Ook zal Clim Nelissen als nieuwe gecertificeerde controleur de controle groep gaan versterken, we wensen hem veel succes. Jos Vroegrijk van de Groene Brigade word opgevolgd door Hub Verkennis die in onze regio zal gaan controleren.  

  6.0 Bestuursverkiezing

  Er zijn jammer genoeg geen aanmeldingen binnengekomen voor een bestuursfunctie binnen onze vereniging, door het plotselinge ontvallen van Wim Opbroek is er weer een stoel vrij. De andere bestuursleden zijn gelukkig zittenblijvers. Wel hebben Sander Falize, Clim Nelissen en Guido Derks aangegeven zich middels de werkgroep-karper, in de toekomst, binnen het bestuur te willen oriënteren.

  7.0  Pauze en rondje van de club.

  8.0 Begroting ( Frans Heetkamp)

  Frans heeft de begroting 2018, met een overzicht tijdens punt 4 van de agenda al gepresenteerd.

  9.0 Kascommissie

  Niels Bartsch, Guido Derks en Giel Geurts hebben ook voor 2019 nog zitting.

  10.0 Mededelingen.

  Bestuur heeft het voornemen om ons mindervalide en jeugdvissteiger naar de overleden Wim Opbroek te gaan vernoemen, zodat hij in lengte der dagen met het viswater verbonden zal blijven.    Met het  60 jarig jubileum in 2018 op 8 augustus in het verschiet is er een jubileumcommissie bezig met de voorbereiding van de activiteiten  die op 18 augustus zullen plaats vinden. Men denkt aan diverse wedstrijden voor vaste stok, jeugdvissers en de karper mannen. Binnenkort te zien op onze website.  Privatisering visvijvers Horst aan de Maas : De Beheersstichting Horst a/d Maas is nu een feit, nieuwe huurcontracten met de Gemeente zijn getekend, men kan nu aan de toekomst gaan werken. Namens HSV’t Bliekske heeft Norbert van Rens zitting in de nieuwe stichting. Gemeente is met het achterstallige onderhoud begonnen en zal dit medio 2018 opleveren. Zelf gaan we binnenkort ook van start om te inventariseren en uitvoeren van ons achterstallig onderhoud aan visplaatsen, beschoeiing en terreininventaris.

  11 .0 Ingekomen stukken. Geen.

  12.0 Rondvraag.

  -1- Controleur/lid Ger Billekens, vraagt voor een goede nachtlamp voor de controle, en hoe zit het met het toegangsbord bij de Brommér = Antw.: lamp word aangeschaft. Bord is in productie, en word voor het seizoen geplaatst.

  -2- Ruud van de Burght, vraagt of er wat gedaan kan worden aan de dichtgroeiende visplaatsen. =Antw.: De karper vissers hebben nog plantmateriaal nodig voor de plas-dras zone in de roeivijver, die kunnen het dan daar ook weghalen.

  -3- Piet Lintermans, aangepast reglement van HSV de Put staat nog niet op hun site. =Antw. : Wim van der Coelen heeft dit al met het bestuur besproken van de Put, en zal hierin actie ondernemen.

  -4- Martijn Franssen,  neemt het op voor de steur die sommige vissers weg willen, na enige discussie mag de steur blijven. Hij vraagt ook naar de obstakel lijst/kaart van de roeivijver betreffende de duikclub. =Antw. : Math Geurts kan die wel aanleveren.

  13.0 Sluiting.

   De voorzitter bedankte alle aanwezigen leden, commissies en vrijwilligers voor hun inzet ,en wenst iedereen een goede visvangst toe, en een goede thuiskomst, en sluit de vergadering.

   

   

   

  Gezien d.d.                                2019  Waarnemend Voorzitter : Wim v/d Coelen……………………………………

  Bestuur: …………………….     ………………………….    ………………………….   ………………………   …………………………..

   Notulist:  Wim Gooren / Wim van der Coelen

   

  AAN: Belanghebbende hengelsportverenigingen en vergunninghouders
  Ons kenmerk : U-18/060
  Onderwerp : Situatie sportvisserij Diepeling
  Contactpersoon : Ben Willems
  Datum : 9 oktober 2018
  Geacht bestuur,
  Zoals u misschien al heeft gehoord of heeft waargenomen is de situatie bij de Diepeling te Tienray veranderd.
  Het gebied is ontoegankelijker gemaakt met bebording en afzettingen. Dit heeft de eigenaar Teunesen Zand en
  Grint moeten uitvoeren op verzoek van Provincie Limburg. Dit naar aanleiding van een incident waarbij een
  persoon bijna is verdronken. Helaas betekent dit dat het gebied ook niet meer toegankelijk is voor sportvissers.
  Teunesen Zand en Grint staat positief tegenover de sportvisserij en ziet ook graag dat dit kan plaatsvinden aan
  de Diepeling. Helaas laat hun ontgrondingsvergunning het niet toe om het gebied open te stellen voor het
  publiek. De Provincie ziet toe op de naleving van de voorwaarden uit de ontgrondingsvergunning.
  Sportvisserij Limburg is niet de visrechthebbende op het water. Sportvisserij Limburg is slechts gemachtigd om
  namens Teunesen Zand en Grint visvergunningen uit te geven. Door de veranderde situatie moet Sportvisserij
  Limburg concluderen dat deze situatie niet meer kan worden gecontinueerd. Dit betekent dat tot nader orde
  het vissen daar niet meer is toegestaan. Bij deze worden de verstrekte vergunningen voor het jaar 2018 dan
  ook ongeldig verklaard.
  Sportvisserij Limburg en Teunesen Zand en Grint gaan zich ervoor inzetten om het gebied weer toegankelijk te
  maken voor de sportvisser en het bredere publiek. Het streven is dat het bevisbare deel van de Diepeling per
  2019 weer bevist mag worden en wordt opgeleverd. Dit najaar zullen hiervoor gesprekken worden gevoerd met
  de provincie.
  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn dan wordt u
  daarvan op de hoogte gesteld. Ook verzoeken wij u om deze brief door te sturen naar uw leden zodat de
  vergunninghouders ook op de hoogte zijn. Mochten er vragen zijn dan kunt u zich wenden tot ons kantoor
  (
  info@sportvisserijlimburg.nl of 0475 350 053).
  Met vriendelijke groeten,
  Bestuur Sportvisserij Limburg,
  Dieter Breuer
  Secretaris


  Brief gewijzigde situatie maas

  Op 7 mei 2012 zijn Sportvisserij Limburg, dhr. L. Timmermans en Visserijbedrijf Nelissen van Gasselt
  V.O.F. een samenwerkingsovereenkomst aangegaan betreft de visrechten op een deel van de Maas.
  Het bestuur van Sportvisserij Limburg heeft besloten deze samenwerkingsovereenkomst te beëindigen
  omdat de sportvisserijmogelijkheden te veel werden beperkt.
  De opzegging houdt in dat de samenwerkingsovereenkomst per 31 mei 2017 vervalt. Hierdoor verandert
  het een en ander aan de sportvisserijmogelijkheden op de Maas.
  Ten eerste zal het deel Maas waar Visserijbedrijf Nelissen van Gasselt V.O.F visrechten heeft uit de
  VISpas worden gehaald. Zie de bijlage “Kaart Maas vervallen sportvismogelijkheid 31 mei 2017” waarop
  staat aangeven in welk deel u vanaf 31 mei 2017 niet meer mag vissen met een VISpas. Ten tweede
  komen er meer mogelijkheden voor de sportvisserij op de andere delen van de Maas die binnen de
  overeenkomst vielen. Dit komt doordat de beperkende voorwaarden van het visserijbedrijf komen te
  vervallen. Het betreft het deel Maas vanaf de oude loswal te Beesel tot het veer te Steyl. Er komen daar
  meer mogelijkheden voor de derde hengel en het nachtvissen. Raadpleeg hiervoor de VISplanner of de
  digitale aanvulling die medio mei verschijnt: Visplanner: www.visplanner.nl
  Digitale aanvulling: www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren/aanvullingslijsten.html
  Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen
  (tel. 0475-568547, e-mail: ben@sportvisserijlimburg.nl).
  Met vriendelijke groeten,
  Bestuur Sportvisserij Limburg
  Dieter Breuer


  Het bestuur heeft mee ingestemd om een aanvraag bij de gemeente in te dienen, en de gemeente Horst heeft HSV het Bliekske ontheffing gegeven om leden van HSV het Bliekske te kunnen laten nachtvissen in 2017 van 1 Maart t/m 31 December op de recreatieplas, voor de leden die hiervoor een schriftelijke toestemming van de onze HSV hebben gekregen.

  Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten dat de voorwaarden om een nachtvergunning voor op de recreatieplas aan te vragen zijn; 

  Je moet minimaal 18 jaar of ouder zijn voor de aanvraag, en lid zijn en lid zijn geweest van HSV het Bliekske in het jaar 2017, 2016 en 2015.

  De aanvragers kunnen als ze een positieve terugkoppelling terug krijgen van HSV het Bliekske, voor een bedrag van 20 euro van 1 Maart t/m 31 December nachtvissen in 2017 op de recreatieplas.

  Je kunt vanaf nu al een nachtvergunning aanvragen voor de recreatieplas op de KB bij; ledenadministratie@hsvhetbliekske.nl

  Bij goedkeuring krijg je na het overmaken van 20 euro op het opgegeven rekeningnummer het nachtvisvergunning thuis gestuurd voor de recreatieplas.


  Fotowedstrijd voor de leden van hsv 't Bliekske Horst a/d maas 2018.

  Ook in 2018 kunnen de leden van hsv het Bliekske hun mooiste foto inzenden.

  Dit in de ruimste zin van het woord. Het hoeft niet perse een grote karper te zijn. Vind je zelf een leuke sfeerfoto met bijvoorbeeld een mooie voorn of bv een zeelt mooi, stuur deze op. Aan het einde van het jaar zullen alle foto's door deskundige worden beoordeeld en voor de winnaar is een prijs in het vooruitzicht gesteld.

  Voorwaarde is dat de foto aan het viswater de Kasteelse bossen is gemaakt met de naam van de inzender en datum. Stuur de foto's naar de webmaster of info van hsv 't Bliekske. Na plaatsing door de webmaster in de map fotowedstrijd kan je deze beter bekijken door een klik op de foto voor een groter beeld.