wedstrijden op donderdag 29 augustus en donderdag 5 september. Zie agenda

 • mededelingen

  Beleid nachtvissen 2019.
  de karpergroep heeft een beleid voor het nachtvissen opgesteld waar we vanaf 2020 gebruik van willen gaan maken. Vorig jaar na de jaarvergadering al besloten in de bestuursvergadering om een max. aantal van 40 nachtvergunningen te gaan verkopen in 2019.
  De zelfde voorwaarde als eerst komen er in maar wel met een aantal aanvullingen.
  -Je moet 18 jaar zijn om een nachtvergunning te krijgen om te nachtvissen op de recreatieplas van 1 Maart t/m 31 December.
  -Je zult 3 jaar aaneen gesloten lid moeten zijn om een nachtvergunning te krijgen, bijv. 2018, 2019 en het jaar 2020.
  -Je kunt een nachtvergunning aanvragen voor de recreatieplas op de KB bij; ledenadministratie@hsvhetbliekske.nl , vanaf 16 jaar.
  -Elk jaar worden er max. 40 nachtvergunningen verkocht voor een bedrag van 40 euro per stuk.
  -Leden met al een nachtvergunning kunnen deze verlengen tot 20 Januari, daarna worden leden op de wachtlijst een keuze gegeven met de meeste
  wachtjaren op de wachtlijst.
  -Jeugdige leden van 18 t/m 20 jaar hebben voorrang op de wachtlijst bij een gelijk aantal jaren op de wachtlijst op overige seniorleden.
  Laatst gewijzigd: 18 februari 2019


  VISpas: algemene voorwaarden aangepast 2019

  Respectvol en verantwoord gedrag begint natuurlijk altijd met gezond verstand. Om een goede sfeer op en aan het water extra te stimuleren, zijn de algemene voorwaarden voor de VISpas voor 2019 op meerdere punten aangepast en uitgebreid. Hieronder lichten we de belangrijkste uit.

  Het is voortaan verboden om beaasde hengels onbeheerd te laten.
  Afval dient voortaan te allen tijden, dus ook tijdens het vissen, in een zak of emmer te worden bewaard.
  Omdat het gros van de verkochte tenten (bivvy’s) voor sportvissers steeds groter is, zijn ook de maximaal toegestane afmetingen hiervoor uitgebreid. De maximale afmetingen van schuilmiddelen voor sportvissers zijn nu 3.20 mtr. x 3.10 mtr. x 1.8 mtr.
  Bij het vissen met twee of meer hengels dient de afstand ertussen niet meer dan 10 meter te bedragen.
  Afhankelijk van het type wedstrijd en de breedte van het water kan de verplichting om oevers vrij te houden voortaan betrekking hebben op het gehele water alsmede oevers aan beide zijden van het betreffende water.
  Sportvissers dienen rekening te houden met andere vissers en overige gebruikers van het viswater en de omgeving. Dit kan betekenen dat zij niet te ver weg en zo veel mogelijk haaks uit de oever moeten vissen.

  Bron van vermelding: Sportvisserij Nederland


   Aan: Belanghebbende hengelsportverenigingen en vergunninghouders
  Ons kenmerk : U-18/060
  Onderwerp : Situatie sportvisserij Diepeling
  Contactpersoon : Ben Willems
  Datum : 9 oktober 2018
  Geacht bestuur,
  Zoals u misschien al heeft gehoord of heeft waargenomen is de situatie bij de Diepeling te Tienray veranderd.
  Het gebied is ontoegankelijker gemaakt met bebording en afzettingen. Dit heeft de eigenaar Teunesen Zand en
  Grint moeten uitvoeren op verzoek van Provincie Limburg. Dit naar aanleiding van een incident waarbij een
  persoon bijna is verdronken. Helaas betekent dit dat het gebied ook niet meer toegankelijk is voor sportvissers.
  Teunesen Zand en Grint staat positief tegenover de sportvisserij en ziet ook graag dat dit kan plaatsvinden aan
  de Diepeling. Helaas laat hun ontgrondingsvergunning het niet toe om het gebied open te stellen voor het
  publiek. De Provincie ziet toe op de naleving van de voorwaarden uit de ontgrondingsvergunning.
  Sportvisserij Limburg is niet de visrechthebbende op het water. Sportvisserij Limburg is slechts gemachtigd om
  namens Teunesen Zand en Grint visvergunningen uit te geven. Door de veranderde situatie moet Sportvisserij
  Limburg concluderen dat deze situatie niet meer kan worden gecontinueerd. Dit betekent dat tot nader orde
  het vissen daar niet meer is toegestaan. Bij deze worden de verstrekte vergunningen voor het jaar 2018 dan
  ook ongeldig verklaard.
  Sportvisserij Limburg en Teunesen Zand en Grint gaan zich ervoor inzetten om het gebied weer toegankelijk te
  maken voor de sportvisser en het bredere publiek. Het streven is dat het bevisbare deel van de Diepeling per
  2019 weer bevist mag worden en wordt opgeleverd. Dit najaar zullen hiervoor gesprekken worden gevoerd met
  de provincie.
  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn dan wordt u
  daarvan op de hoogte gesteld. Ook verzoeken wij u om deze brief door te sturen naar uw leden zodat de
  vergunninghouders ook op de hoogte zijn. Mochten er vragen zijn dan kunt u zich wenden tot ons kantoor
  (
  info@sportvisserijlimburg.nl of 0475 350 053).
  Met vriendelijke groeten,
  Bestuur Sportvisserij Limburg,
  Dieter Breuer
  Secretaris


  Brief gewijzigde situatie maas

  Op 7 mei 2012 zijn Sportvisserij Limburg, dhr. L. Timmermans en Visserijbedrijf Nelissen van Gasselt
  V.O.F. een samenwerkingsovereenkomst aangegaan betreft de visrechten op een deel van de Maas.
  Het bestuur van Sportvisserij Limburg heeft besloten deze samenwerkingsovereenkomst te beëindigen
  omdat de sportvisserijmogelijkheden te veel werden beperkt.
  De opzegging houdt in dat de samenwerkingsovereenkomst per 31 mei 2017 vervalt. Hierdoor verandert
  het een en ander aan de sportvisserijmogelijkheden op de Maas.
  Ten eerste zal het deel Maas waar Visserijbedrijf Nelissen van Gasselt V.O.F visrechten heeft uit de
  VISpas worden gehaald. Zie de bijlage “Kaart Maas vervallen sportvismogelijkheid 31 mei 2017” waarop
  staat aangeven in welk deel u vanaf 31 mei 2017 niet meer mag vissen met een VISpas. Ten tweede
  komen er meer mogelijkheden voor de sportvisserij op de andere delen van de Maas die binnen de
  overeenkomst vielen. Dit komt doordat de beperkende voorwaarden van het visserijbedrijf komen te
  vervallen. Het betreft het deel Maas vanaf de oude loswal te Beesel tot het veer te Steyl. Er komen daar
  meer mogelijkheden voor de derde hengel en het nachtvissen. Raadpleeg hiervoor de VISplanner of de
  digitale aanvulling die medio mei verschijnt: Visplanner: www.visplanner.nl
  Digitale aanvulling: www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren/aanvullingslijsten.html
  Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen
  (tel. 0475-568547, e-mail: ben@sportvisserijlimburg.nl).
  Met vriendelijke groeten,
  Bestuur Sportvisserij Limburg
  Dieter Breuer


  Fotowedstrijd voor de leden van hsv 't Bliekske Horst a/d maas 2019.

  Ook in 2019 kunnen de leden van hsv het Bliekske hun mooiste foto inzenden.

  Dit in de ruimste zin van het woord. Het hoeft niet perse een grote karper te zijn. Vind je zelf een leuke sfeerfoto met bijvoorbeeld een mooie voorn of bv een zeelt mooi, stuur deze op. Aan het einde van het jaar zullen alle foto's door deskundige worden beoordeeld en voor de winnaar is een prijs in het vooruitzicht gesteld.

  Voorwaarde is dat de foto aan het viswater de Kasteelse bossen is gemaakt met de naam van de inzender en datum. Stuur de foto's naar de webmaster of info van hsv 't Bliekske. Na plaatsing door de webmaster in de map fotowedstrijd kan je deze beter bekijken door een klik op de foto voor een groter beeld.