welkom op de website van hsv het Bliekske Horst a/d Maas

 • Reglementen 2015

  1e wedstrijd Land van Molenbeek 2015 Horst                  zondag 12 april.

  2e wedstrijd Land van Molenbeek 2015 Oostrum             zondag 17 mei.

  3e wedstrijd Land van Molenbeek 2015 Meerlo/Bl.Wijck   zondag 5 juli

  4e wedstrijd Land van Molenbeek 2015 Lomm                zondag 13 september

   

  Deelnemers dienen lid te zijn van een hengelsportvereniging welke is aangesloten bij Land van Molenbeek en in het bezit zijn van de vergunning Land van Molenbeek.  

  Elke deelnemer wordt geacht van de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn. Bij het niet naleven ervan wordt hij uitgesloten.

  2       Voor deze vijverwedstrijden geldt het reglement van de betreffende vereniging.

  3       De organiserende vereniging zorgt voor het uitzetten van de plaatsen.

  4       De verenigingen die over een weegschaal beschikken brengen die mee en overleggen met de organiserende vereniging waar ze moeten wegen.

  5       Het inschrijfgeld is € 12.- totaal, voor de 1e wedstrijd te voldoen.

  6       Per vereniging kan er ook door teams worden deelgenomen. Voor de telling: zie reglement teamwedstrijden.

  7       Over de wedstrijdduur worden tijdens de jaarvergadering van de L.v.M afspraken gemaakt. De serie van 2014 is dit 3,5 uur. Wijzigingen en/of aanvullingen van dit reglement kunnen alleen plaatsvinden met meerderheid van stemmen. Per vereniging zijn twee personen stemgerechtigd. Evaluatie in 2014. Dan worden ook de nieuwe vislocaties voor 2015 uitgeloot.

  8       Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan.

  9       Het eerste signaal is voeren en vissen. Na dit signaal mag alleen nog licht en met mate worden bijgevoerd. Cuphengel is toegestaan.

  10    Het tweede signaal is einde wedstrijd. Vis, aangeslagen tijdens het eindsignaal, telt nog mee. Is dit een zware vis (bv karper) moet deze binnen 15 minuten na het eindsignaal in het landingsnet zijn.

  11    Elke aas is toegestaan behalve vere de vase, levende of stukjes vis en kunstaas.

  12    Bovendien mag er uitsluitend met een loodje op zink gevist worden. Het gebruik van voerkorfjes of voer op de lijn is verboden.

  13    De onderlinge afstand tussen de deelnemers dient minimaal 12 meter of de vast genummerde visplaats te zijn. Elke deelnemer mag maximaal 1 meter rechts of links van zijn nummer plaatsnemen.

  14    Alle gevangen vis wordt gewogen. De vis dient in het leefnet bewaard te worden tot de weegploeg arriveert.

  15    Het gebruik van de voerkatapult is verboden.

  16    Degenen die te laat komen, dat is nadat het eerste signaal gegeven is, mogen niet meer zwaar aanvoeren.

  17    Het betalen van de inleggelden dient te geschieden door èèn persoon per vereniging. Deze persoon trekt ook de nummers.

  18    Alle inleggelden dienen te worden omgezet in geldprijzen. Elke vereniging is verantwoording verschuldigd hierover.

  19    Prijzen zijn 1 op 3.

  20    Bij gelijk gewicht beslist het lot de plaatsing.

  21    Bij onweer kan een signaal gegeven worden dat de wedstrijd onderbreekt. Als tweederde van de wedstrijd is versteken, wordt de wedstrijd als        beëindigd beschouwd. Zo niet dan bepaalt de wedstrijdcommissie of en wanneer er verder  gevist wordt.

  22    Gang van zaken rondom de prijzen en vakken (zie bijlage.)

  23    Puntentelling voor het klassement (zie bijlage.)

  24    Eventuele op of aanmerkingen omtrent de gehouden wedstrijd moeten door de deelnemers direct na de wedstrijd aan de organiserende       vereniging kenbaar worden gemaakt.

  25    Het is uw plicht de visplaats schoon achter te laten.

  26    In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

  27    In Grubbenvorst is een totaal verbod ingevoerd voor het vissen en voeren met kattenbrokken en hondenbrokken.

   Gang van zaken rondom prijzen en vakken.

   Aan de hand van een voorbeeld de verdeling.

  Stel dat er voor een wedstrijd 44 personen zijn aangemeld.

  Men maakt dan twee vakken, vak A en vak B (vijver of kant)

  Omdat het prijzenschema 1 op 3 is krijgt de deelnemer met het hoogste gewicht de eerste prijs. Als voorbeeld:

  1e prijs vak A - 2e prijs vak B - 3e prijs vak A - 4e prijs Vak B. enz, enz enz.

   Voor degenen die niet precies weten hoe de prijzen in de twee vakken verdeeld worden het volgende hulpmiddel.

  1.     Sorteer de kaarten van A op volgorde van gewicht van hoog naar laag en nummer de kaarten vervolgens van 1 t/m het aantal prijzen in vak A.

  2.     Sorteer de kaarten van B op volgorde van gewicht van hoog naar laag en nummer de kaarten vervolgens van 1 t/m het aantal prijzen in vak B.

  3.     Neem de twee kaarten met nummer 1 erop. Degene met het hoogste gewicht wordt 1 en de ander wordt 2. Neem daarna de kaarten met de nummer 2 erop. Degene met het hoogste gewicht wordt 3 en de ander 4. Zo doorgaan tot alle genummerde kaarten op zijn. De prijzen zijn dan correct verdeeld.

   Puntentelling voor het klassement.

   De puntentelling ziet er als volgt uit:

  De nummers 1 van het vak krijgen 1 punt.

  De nummers 2 van het vak krijgen 2 punten. Zo verder tot de laatste plaats.

  Wie niet deelneemt of zijn kaart niet inlevert krijgt 2 punten meer als het aantal deelnemers in het grootste vak.

   Reglement teamwedstrijden.

   1.     Een team bestaat uit 3 personen en krijgt de naam van een van die personen (bv team van der Coelen of de vrolijke vissers)

  2.     Een team mag ook uit leden van verschillende verenigingen bestaan.

  3.     De namen ervan moeten voor de eerste wedstrijd worden doorgegeven en er mogen geen veranderingen in worden aangebracht tijdens de serie       wedstrijden.

  4.     Het inschrijfgeld bedraagt € 9,- per team voor de hele serie, te voldoen voor aanvang van de eerste wedstrijd.

  5.     De teamwedstrijd wordt gevist op punten, waarbij we uitgaan van de punten welk teamlid tijdens de wedstrijd krijgt.

  6.     Per team mag 1 reservedeelnemer aangewezen worden. Deze vaste reserve dient wel alle wedstrijden individueel mee te vissen.

   Voorbeeld.

  Het totaal gewicht in de wedstrijd bepaalt het aantal punten. Hoogste gewicht 1 punt, twee na hoogste gewicht 2 punten en zo verder.

   Aan de hand van dit totale aantal punten worden de teams gerangschikt en krijgen ze wedstrijdpunten.

   Na de complete wedstrijd worden de punten bij elkaar geteld en ontstaat de eindstand.

   Het team met het laagste aantal wedstrijdpunten over de 4 wedstrijden is winnaar.

  Bij gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het totale aantal punten, is dit ook nog gelijk dan kijken we naar het hoogste gewicht.

   Alle 4 wedstrijden tellen mee in het klassement.

   Afhankelijk van het aantal deelnemende teams worden 2 of meer deelbare prijzen samengesteld voor de winnende teams. Deze worden na de laatste wedstrijd uitgereikt.

   Aldus vastgesteld te Horst op 31 oktober 2013 door afgevaardigde van Horst, Oostrum, America, Lottum, Grubbenvorst, Broekhuizen, Meerlo / Blitterswijck en bestuur Land van Molenbeek.

  Wedstrijdreglement Hsv  ’t Bliekske Horst

  Men dient te vissen op de gelote plaats, en mag de hartlijn tussen de visplaatsen niet overschrijden.

  De maximale hengellengte is +/- 9,5 meter, hengel inclusief lijn mag niet langer zijn dan 15 meter.

  Het is verboden om voer op de lijn te hebben.

  Het gebruik van een klein zinkloodje is toegestaan.

  Het begin en einde wordt aangegeven door een signaal.

  Men mag maximaal 750 gram voer in bezit hebben, inclusief aas.

  Het is verboden om te vissen en te voeren met verse de varse, en gekleurde maden

  Het gebruikte net moet voldoen aan de leefnetcode. Een diameter van 40 cm of meer en een lengte van minimaal 2,5 meter, met een maaswijdte van Max 6 mm. Het net dient horizontaal worden geplaatst zodat de vis vrij kan bewegen.

  Het leefnet met de gevangen vis dient in het water te blijven tot de weegploeg is gearriveerd.

  In geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

   

  Wedstrijdreglement H.S.V. 't Alvertje Oostrum.

  Elke deelnemer vist op zijn, door het lot aangewezen nummer.
  De maximale hengellengte is 9,5 meter, terwijl hengel + lijn de 15 meter niet mag overschrijden.
  Elke deelnemer mag maximaal 500 gram droog of 800 gram aangemaakt voer gebruiken. Bovendien mag men nog 250 gram aas in zijn bezit hebben.
  De wedstrijdcommissie kan steekproefsgewijs controleren. Iemand die 100 gram of meer teveel voer of aas bij zich heeft, wordt voor de betreffende wedstrijd wordt uitgesloten. Bij kleiner gewichtsoverschrijdingen wordt het teveel aan voer of aas verwijderd.
  Kunstmatig gekleurd voer en aas is verboden (dus er mag enkel gebruik worden gemaakt van witte maden en casters van witte maden)
  Als er bij iemand rode maden worden aangetroffen, wordt betreffende persoon voor de gehele serie geschorst.
  Imitaties van rode maden en ruby blijven wel toegestaan.
  Ook is het gebruik van vers de vase en levende of stukjes vis verboden.
  Zinkvissen is toegestaan mits er zich geen voer op de lijn bevindt (dus geen voerkorfjes of methodfeeders)
  Eerste signaal: aanvang wedstrijd.
  Tweede signaal: einde wedstrijd.
  Alle vis die zich binnen een kwartier na het tweede signaal niet in het schep- of leefnet bevindt, telt niet mee.
  Men dient, ook bij lage waterstand, plaats te nemen op de verharde visplaatsen en dus niet op de tweede visplaats onderin. Bij te hoog water kan de wedstrijdcommissie andere regels opstellen.
  Het gebruik van de voerkatapult is verboden.
  Deelnemers aan wedstrijden worden dringend verzocht een hengelvangst-registratieformulier (op de achterkant van de wedstrijdkaart) in te vullen.
  Gevangen vis dient in het leefnet bewaard te worden tot de weegploeg is gearriveerd en dient levend ter weging te worden aangeboden. Er telt maximaal 15 kg vis per leefnet. Blijkt bij weging dat er meer dan 20 kilo in het net zit dan telt de gehele vangst niet mee.
  Karpers mogen niet in het leefnet worden bewaard. Deze dienen, samen met een buurman visser, te worden opgemeten en daarna onmiddellijk te worden teruggezet. De lengte van de karper van de kop tot het puntje van de staart dient op de wedstrijdkaart te worden genoteerd. Bij de vijver is een omrekentabel aanwezig aan de hand waarvan na de wedstrijd dan een gewicht wordt toegekend.
  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
  Iedereen wordt verzocht zijn visplek schoon achter te laten.
  Voor ongevallen en schade voor, tijdens en na de wedstrijd draagt het bestuur van H.S.V. 't Alvertje geen enkele verantwoording. 

  Reglement HSV Grondel Geduld / Blitterswick

  Maximale hengellengte inclusief snoer is 11 meter met maximaal 1 haak en er wordt geacht dat de dobber het lood kan dragen .
  ( gebruik van zinklood of voerveer o.i.d. tijdens wedstrijden is niet toegestaan );

  Plaatsbepaling geschied door loting (een half uur voor aanvang van de wedstrijd);
  Per wedstrijd mag men maximaal 500 gram voer bij zich hebben. Dit is inclusief maïs, aardappel of wat men ook bijvoert (moet weegbaar zijn);
  Per wedstrijd is maximaal 1/4 liter witte maden en casters (samen) toegestaan, verse de varse en hennep zijn niet toegestaan;
  Optuigen en pijlen voor de wedstrijd is toegestaan;
  Eerste signaal is voeren en vissen, tweede signaal is einde wedstrijd;
  Vis aangeslagen tijdens het eindsignaal telt nog mee;
  Alle gevangen vis wordt gewogen, mits bewaard in een leefnet in het water totdat de weegploeg is gearriveerd;
  Er mag alleen vanaf de steigers worden gevist ;
  Gevangen vis mag met niet met een droge doek o.i.d. aanpakken (liefst met natte handen);
  Eventuele op- of aanmerkingen dienen bij de wedstrijdcommissie gemeld te worden;
  Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

  Wedstrijdreglement Lomm 

  Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en zich hieraan te houden.
  Er wordt gevist met een vaste hengel, voorzien van één enkelvoudige haak. De hengel mag maximaal 7,5 meter lang zijn. Hengel inclusief lijn mogen niet langer zijn dan 15 meter.
  De deelnemer mag alleen vissen op de plaats die hem door het lot toegewezen is. De zitplaats van de visser moet op de daarvoor bestemde betonplaten staan. Tijdens het vissen, vangen en landen van de vis dient de visser op zijn plaats te blijven. Hulp bij het scheppen van de vis is niet toegestaan.
  Het eerste signaal geeft het begin van de wedstrijd aan. Het tweede signaal geeft het einde van de wedstrijd aan. Vis, aangeslagen tijdens het tweede signaal, maar nog niet op het droge, telt nog mee.
  Als aas is toegestaan alles behalve muggenlarven, levende of dode vis, stukjes vis, aardappel, hennep en kunstaas. Gekleurde maden zijn verboden.
  Men mag maximaal 300 gram droog voer inclusief aas gebruiken.
  Er mag niet gevoerd en gevist worden voor het eerste signaal. Optuigen en peilen is wel toegestaan.
  Er wordt gevist om het hoogste gewicht.
  De vangst mag uitsluitend bewaard worden in een niet stalen leefnet. Het net moet in het water blijven tot het tijdstip van weging.
  De duur van de wedstrijd is 3,5 uur.
   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Land van Molenbeek wedstrijdcommissie.
  Bij onweer kan een signaal gegeven worden dat de wedstrijd onderbreekt. De wedstrijdcommissie beslist in dit geval en de aanwezige vissers dienen dit te respecteren.

  Reglementen Horst a/d maas.

  Wedstrijden Horst a/d Maas 2015.
  Het loten en bijeenkomst voor deze wedstrijden is, op de zondagen om 7.00 uur. Vissen van 8.00 tot 11.30 uur. En op de zaterdagen bijeenkomst en loten om 12.30 uur. Vissen van 13.30 uur tot 17.00 uur. De prijsuitreiking is na de laatste wedstrijd in Horst. Het totale inschrijfgeld is € 20 per koppel. Prijzen 1 op 1 (waardebonnen Catch-Up). Alleen koppels kunnen inschrijven voor deze wedstrijden. Indien een koppelmaat afwezig is, is het toegestaan om zich voor 1 wedstrijd door een reserve te laten vervangen. Deze invaller dient wel voor de wedstrijd bij de wedstrijdcommissie te worden aangemeld. Het aansteken van hengeldelen is alleen toegestaan als de hengel en lijn niet langer worden als toegestaan.
  Beknopt reglement.
  America: de hengel plus lijn mogen niet langer als 11 meter zijn. Voer Max. 800 gram per koppel. Alleen witte maden zijn toegestaan, ook mag met hennep en casters gevist en gevoerd worden.
  Horst: Hengellengte Max. 9.5 meter. Hengel met lijn Max. 15 meter. Voer Max. 1000 gram aangemaakt (nat) per koppel. Alleen witte maden zijn toegestaan, ook mag met hennep en casters gevist en gevoerd worden.
  Lottum/Broekhuizenvorst: Hengellengte 9.5 meter. Hengel met lijn Max 15 meter. Voer Max. 400 gram per koppel. Alleen witte maden zijn toegestaan. Hennep en casters zijn toegestaan.
  Grubbenvorst: Hengellengte Max. 7 meter. Hengel met lijn Max. 14 meter. Voer Max. 750 gram droog of 1000 gram droog per koppel en Max. 750 gram (casters, maïs hennep enz. vissen alleen met maden, casters, pieren, granen en pellets.
  Verboden te voeren en vissen met vlees en slachtproducten en vere de vase.
  Cuppen alleen met hengel niet langer dan 8 meter.

  Het voeren en vissen met verse de vase is verboden.
  De dobber moet het lood kunnen dragen.
  Verder is het toegestaan om voor het cuppen een hengel op lengte gereed te hebben.