welkom op de website van hsv het Bliekske Horst a/d Maas

 • Zomeravond 2014

  Zomeravond wedstrijden America - Horst
  Naam 06-19-14 06-26-14 07-03-14 07-10-14 Totaal slechtste Eindtotaal
  Vak Gew. Punt Vak Gew. Punt Vak Gew. Punt Vak Gew. Punt 4 wedstr. wedstrijd Gewicht Punt
  Bernie Holtackers B 1676 2 A 514 3 B 1766 1 A 4007 1 7963 7 514 3 7449 4
  Arno Hermans A 0 7 B 37 2 A 214 1 B 2779 1 3030 11 0 7 3030 4
  Stefan Craenmehr A 1216 3 B 17 3 A 0 7 B 1605 2 2838 15 0 7 2838 8
  Wim Gooren A 5212 1 B 0 7 A 0 5 B 1593 3 6805 16 0 7 6805 9
  Jan v Helden (M) A 640 4 B 3178 1 A 64 4 B 543 5 4425 14 64 5 4361 9
  Jan Veweij A 1620 2 B 0 4 A 84 3 B 1240 4 2944 13 0 4 2944 9
  Ton Schurink B 155 4 A 1598 1 B 32 4 A 43 5 1828 14 32 5 1796 9
  Jan v Helden (H) B 67 5 A 0 7 B 233 2 A 626 2 926 16 0 7 926 9
  Hay Holtackers B 1550 3 A 258 4 B 48 3 A 45 4 1901 14 45 4 1856 10
  Wim vd Coelen B 38 6 A 1343 2 B 0 7 A 137 3 1518 18 0 7 1518 11
  Patrick kleuskens B 5475 1 A 0 5 B 0 7 A 0 7 5475 20 0 7 5475 13
  Ron 't Jong A 72 5 B 0 7 A 132 2 B 19 6 223 20 0 7 223 13
  N.A = 7 17721 6945 2573 12637 39876 39221